WHITE LOGO ON BLACK BG

Drept penal

DREPT CIVIL

Dreptul civil face parte din ramura dreptului privat, din care mai fac parte și dreptul muncii, dreptul contravențional, contenciosul administrativ, domenii în care echipa noastră oferă servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată, autorităților și instituțiilor publice, precum și în fața persoanelor fizice și juridice.

În lumina Noului Cod civil, începând cu 1 octombrie 2011, momentul intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, se consacră unificarea dreptului civil și a dreptului comercial, în cadrul aceluiași cod. Însă, pentru a vă face o idee clară și exactă asupra serviciilor pe care le oferim, aflate în concordanță cu nevoile dumneavoastră, am preferat să le abordăm și în mod distinct, într-o categorie aparte (a se vedea secțiunea Drept comercial și societar). Asemenea am ales să tratăm și în alte secțiuni, precum Dreptul familiei., reglementat, de altfel, în Noul Cod civil.

Drepturi reale. Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată de orice grad, în: acțiuni în revendicare; acțiuni având ca obiect dreptul de uz, abitație și servitute; acțiuni în grănițuire, posesorii și acțiuni în evacuare; acțiuni în constatare/anulare și restabilirea situației anterioare; acțiuni privind dobândirea proprietății prin uzucapiune și accesiune; formularea de contestații la executare silită ș.a.

Moșteniri. Asistență și reprezentare juridică în cadrul procedurii de partaj judiciar, notarial și testamentar. Ieșire din indiviziune și partaj succesoral: dezbaterea moștenirii, stabilirea masei succesorale, a moștenitorilor și a cotelor părți; asistență la deschiderea procedurii succesorale notariale și în vederea obținerii certificatului de moștenitor; obținere certificate de stare civilă etc. 

Contracte civile. Obligații. Consultanță juridică, precum și asistență juridică privind încheierea, executarea, respectarea, cesiunea, încetarea, nulitatea, rezoluțiunea sau, după caz, rezilierea contractului de vânzare-cumpărare, locațiune, antrepriză, arendare, mandat, împrumut, comodat, donație, depozit, asigurare, rentă viageră, întreținere, tranzacția și alte tipuri de contracte.

Asistență juridică și reprezentare în acțiuni civile privind angajarea răspunderii civile delictuale și în materie de răspundere civilă contractuală.

Asistență și reprezentare juridică în cauze care au ca obiect plata nedatorată, îmbogățirea fără justă cauză și gestiunea de afaceri.

În materie de garanții și executare silită:  garanții personale, privilegii, ipoteca mobiliară și imobiliară, gaj, dreptul de retenție, formalitățile de executare silită, contestații la executare silită, popriri, sechestrul asigurător ș.a.

STABILEȘTE O ÎNTÂLNIRE